Huis appelbloesem

Grondbeginselen en pedagogische uitgangspunten - voelen


Huis appelbloesem biedt kinderen een gezinsgerichte ontwikkelingsmogelijkheid.

 

Wij houden ons aan de rechten voor kinderen en de gezinnen waar zij uit komen, zoals deze in de wet zijn vastgelegd.

 

Wezenlijke bestanddelen van ons werk zitten in het inpassen in een familiestructuur en een op de leeftijd afgestemde deelname aan het dagelijkse leven in een groot gezin.

 

Doel is om de kinderen te helpen in een ontwikkeling naar een tevreden persoonlijkheid die verantwoordelijkheid (voor zich zelf) kan dragen / nemen. Wanneer negatieve ervaringen of angst een rol spelen zetten we ons er voor in om deze blokkade weg te nemen en om de eigen kracht van het kind aan te spreken.

 

Wij bieden elk kind deelname aan een individueel afgestemde en uitvoerbare huishoudelijke taak zoals dat binnen een gezin gebruikelijk is. Op deze wijze en met veel humor ontstaan overzichtelijke en rustgevende structuren die leiden tot veiligheid en stabiliteit in de dagelijkse omgang.

 

 

De antroposofische basis

 

 

Het mensbeeld van Rudolf Steiner is de basis voor de op de leeftijd afgestemde deelname in het gezin zoals we dat hier voor beschreven. Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie, de vrije school en de biologisch dynamische landbouw. Hij beschouwt mensen als denkende, voelende en willende wezens. Hij deelt het leven op in achtereenvolgende ontwikkelingsfasen van zeven jaar.

 

 

Dit betekent voor de ontwikkeling van een kind

 

In de eerste fase van zeven jaar beleeft het kind de wereld met zijn zintuigen. Het beleeft: “De wereld is goed”. Daardoor ontwikkelt het kind de levenskracht voor later, en de vaardigheid om open te staan voor de levenswil (das Wollen) van andere mensen. In het kind ontwaakt een innerlijk vertrouwen.

 

In de tweede fase van zeven jaar ontwikkelt het kind onder andere het gevoel: “De wereld is mooi”. Daardoor ontwikkelt het kind de levensvreugde voor zijn verdere leven.

 

In de derde fase van zeven jaar ontdekt het kind: “De wereld is waar”. Hierdoor ontwikkelt het kind de denkkracht die het op zijn verdere levensweg nodig heeft om zelfstandig te kunnen oordelen.

 

Wanneer deze drie krachten “willen, voelen en denken” met elkaar in harmonie zijn, dan kan het kind zich als een zelfstandig persoon in het verdere leven handhaven. Zijn deze krachten nog niet ontwikkeld of verstoord, dan krijgen zij onze volle aandacht bij de opvoeding en ons handelen.

 

Wij letten er op dat het kind zich deze krachten bewust wordt wanneer wij er passend bij de leeftijd doelgericht aan werken.

 

De levensbeschouwing van het kind staat in het middelpunt van onze handelingen. We kijken naar de vaardigheden, voorstelling en wensen van het kind en geven de mogelijkheid deze individueel te ontwikkelen. Natuurlijk staan wij ook open voor andere pädagogische richtingen.

 

Kinderen met een leerachterstand worden op hun eigen tempo begeleid en ondersteund. Er is een school voor speciaal onderwijs in het nabijgelegen Stadskanaal.

 

Wij bieden de kinderen naar wens de gelegenheid om naar de vrijeschool in Groningen te gaan.

 

Wij stimuleren dat de kinderen deelnemen aan het verenigingsleven in de buurt.

 

Wij leven in het gezin bewust met de seizoenen en vieren met elkaar de jaarfeesten zoals Sinterklaas, Advent, Kerst, Pasen, Sint Jan, Michael en Sint Maarten.

 

Tijdens gezamenlijke uitstapjes leren we om op elkaar te letten en ontwikkelen zo het gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid op elkaar.

 

Om de natuur als element van de wereld om ons heen bewust te beleven gaan we naar buiten.

 

In de tuin kunnen we dat in de praktijk beleven door het verbouwen, verzorgen en oogsten van onze eigen groenten. Wij gebruiken daarnaast ook seizoengebonden biologische voedingsmiddelen uit de regio. We leren verantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van anderen door het verzorgen van de huisdieren; kippen, konijnen en de poes (poezen). Wij ontwikkelen het gevoel om nuttig te zijn en een taak te hebben om daarbij liefde te geven en te ontvangen.

 

Binnen en buitenshuis stimuleren we met betrokkenheid en tijd de elementaire behoefte van kinderen om te spelen.

 

 

Onze dagelijkse doelen

 

Door onze houding en ons doen en laten in de omgang met elkaar, beleven de kinderen geborgenheid en betrokkenheid. Ze ervaren dat zij serieus worden genomen en worden gezien als volwaardig lid van het gezin.

 

Ze krijgen de mogelijkheid om door betrouwbare en vaste structuren in het gezinsleven traumatische ervaringen te verwerken en emotionele stabiliteit te ontwikkelen. Als het nodig is schakelen we daarbij therapeutische hulp in.

 

Wij vinden het belangrijk om de levenshouding en levensvreugde van het kind (en de jongere) te versterken, waardoor het kind haar eigen kracht en mogelijkheden herkent om sociaal volwaardig te kunnen leven. Het uiteindelijke doel van de kleine stappen die wij zetten is om te komen tot een persoonlijkheid die verantwoordelijkheid voor zich zelf kan dragen en die goed sociaal kan functioneren.

 

 

Kinderen leren om op leeftijdsniveau, vanuit hun persoonlijke behoefte actief aan het gezinsleven deel te nemen en inhoud te geven. De kinderen krijgen in huis taken waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering langzaam toeneemt. Denk hierbij aan de verzorging van de huisdieren. Hierdoor leert het kind in de praktijk zijn sterke kanten kennen en ontwikkelt een bewustzijn om te vertrouwen op het zelf dragen van verantwoordelijkheid. Hier kan in het klein geoefend worden met de vaardigheden die voor het maatschappelijk functioneren nodig zijn. In de loop van de tijd splitst dit op in leervaardigheid en sociale vaardigheid.

 

 

Binnen het uitgebreide aanbod voor sport en vrijetijdsbesteding in Stadskanaal en omgeving hebben de kinderen de mogelijkheid om een positief gevoel over het eigen lichamelijk te ontwikkelen. Om de creativiteit te ondersteunen kunnen zij zich muzikaal ontwikkelen of deelnemen aan een theatergroep. Dit totale aanbod versterkt het zelfbeeld van het kind door de samenwerking in de groep en brengt stabiliteit in het dagelijkse leven.

 

Ons netwerk

 

Ieder gezin heeft een stabiel en functionerend netwerk nodig om het samenzijn te ondersteunen. Omdat we hebben gekozen voor een nieuw levensmiddelpunt, is het opbouwen van een netwerk voor ons extra belangrijk. We willen met het gezin actief de nabije bewoners leren kennen en ons via verenigingen of sportclubs inbrengen in de buurt. Onze interesses zijn breed, waardoor we een groot spectrum aan mogelijkheden hebben.

 

Daarnaast is een goede verbinding met gezinshuis.com, de zorgaanbieder en andere gezinshuisouders een belangrijk doel om onszelf te blijven ontwikkelen en ervaringen te delen en bespreken.

 

 

De mogelijke therapeutische ondersteuning en de vriendschap met een al bestaand gezinshuis maakt het netwerk veelzijdig.

 

Door onze ervaring weten we wat het is om in een groot gezin te wonen en te werken. We weten ook dat het gevaar van overbelasting groot is. Om dit te voorkomen is zelfreflectie bij onze handelingen en ruimte voor onszelf erg belangrijk in het dagelijks leven. We proberen elkaar onderling ruimte te bieden voor onze persoonlijke interesses (zie CV).

 

 

Contact met het netwerk van het kind

 

 

Het is voor ons een belangrijk punt om steeds in een goed contact te zijn met de biologische ouders van het kind, de betrokken wettelijk vertegenwoordiger(s) en de plaatsende instelling. Zolang er geen bezwaren zijn van het kind zelf of van de jeugdzorginstelling, werken we met alle betrokkenen samen. Met groot belang voor het welzijn van het kind, kan het op afgesproken momenten het gezin van herkomst bezoeken. Dit contact vraagt onze bijzondere aandacht. Wij zien het als onze plicht om hierbij het belang van het kind altijd op de eerste plaats te zetten. We zijn ons er van bewust dat we de rol van biologisch ouder niet kunnen we overnemen. We helpen het kind om te gaan met de verschillende rollen van de mensen om hem heen.

 

 

Kwaliteitsbewaking door gezinshuis.com

 

 

Wij worden begeleid door de organisatie Gezinshuis.com. Door het volgen van studiedagen en scholing stelt Gezinshuis.com zich garant voor de kwaliteit van onze aanpak. Gezinshuis.com wordt door diverse sociale diensten en gemeentes erkent als kwaliteitsbewaker.